Andelshavers ret og pligter

  • Ret til vandforsyning.
  • Pligt til at betale vandforbrug og evt. bøder for sen indbetaling
  • Pligt til at vedligeholde stikledninger og afspæringsventiler på egen matrikel
  • Pligt til at holde vandværket informeret om korrekt email

Love & Bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
Denne bekendtgørelse – også kaldet “Vandforsyningsloven” – har til hovedformål at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af vandressourcen gennem indvinding og forsyning af vand.

Se vandforsyningsloven (23 sider PDF)

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Denne bekendtgørelse fastsætter de kvalitetskrav, som vand (herunder drikkevand) skal opfylde, samt fastsætter hvordan der skal føres kontrol med både vand og vandforsyningssystemer.

Se bekendtgørelsen (33 sider PDF)

Theme: Overlay by Kaira

This website also uses cookies. By continuing to use this site, you accept our cookies. Yum...